توسعه مدل هاي ترکيبيGWO-DSO و PSO-DSO جهت بازطراحي ابعاد بهينه سرريز کنگرهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توسعه مدل هاي ترکيبيGWO-DSO و PSO-DSO جهت بازطراحي ابعاد بهينه سرريز کنگرهاي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

با توجه به اهمیت بازطراحی سرریز سدها جهت ارایه ابعاد بهینه, رویکردی بر مبنای ترکیب الگوریتم های فراکاوشی ازدحام ذرات PSO , گرگ های خاکستری GWO و جستجوی مستقیم DSO پیشنهاد گردید. در این رویکرد حجم سرریز که بیانگر میزان بتنریزی و هزینه است, بهعنوان تابع هدف و ارتفاع و تعداد تناوب سرریز, طول دماغه و زاویه میان امتداد جریان و محور سرریز به عنوان متغیرهای تصمیم لحاظ شده اند. با اجرای مدل پیشنهادی بر اساس اطلاعات سرریز کنگره ای سد یوتی, ابعاد بهینه سرریز تعیین و با نتایج سایر مطالعات مقایسه گردید. نتایج بیانگر عملکرد بسیار مناسب رویکرد پیشنهادی در تولید مقادیر بهینه کلی بوده و استفاده غیرترکیبی از الگوریتم DSO با توجه به محدودیت اندازه شبکه به دلیل افزایش هزینه محاسباتی و عدم دستیابی به جواب نزدیک به بهینه محلی توصیه نمیشود. در روش پیشنهادی ابعاد بهینه ارایه شده توسط الگوریتم ترکیبی منجر به صرفه جویی در بتنریزی و هزینه- های آن به میزان 64 % نسبت به طراحی وضعیت موجود سد گردید. بررسی ابعاد بهینه سرریز کنگرهای ذوزنقه ای نشان دهنده افزایش ظرفیت دبی عبوری از سرریز به میزان 15760 مترمکعب در ثانیه میباشد. درنهایت مقایسه ابعاد بهینه به دست آمده از دو مقطع ذوزنقه ای و مثلثی نشان داد که بهینه ترین شکل برای سرریزهای کنگرهای, مثلثی است.

لینک کمکی