ارزيابي ظرفيت توليد برق از خطوط آبرساني شهر ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي ظرفيت توليد برق از خطوط آبرساني شهر ايلام :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

تولید برق از خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب از موضوعات جدید در مدیریت بهینه سامانه های آبی است. در شبکه های تامین آب, به منظور جلوگیری از فشار اضافی وارد بر تجهیزات پایین دست , اغلب از شیرهای فشارشکن است استفاده میگردد. باوجود بار آبی اضافی فشار مازاد آب در شبکه میتوان با استفاده از توربین و یا پمپ به عنوان توربین PAT د انرژی برق آبی تولید نمود. در این تحقیق, ظرفیت های موجود بازیابی انرژی در سامانه آبرسانی شهر ایلام با استفاده از توربین و PAT موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ظرفیت تولید برق در ده موقعیت بر روی سامانه آبر سانی شهر ایلام وجود دارد که در حد نیروگاه های برق آبی خیلی کوچک Mini د تا پیکو Pico هستند. میزان بازیابی انرژی در صورت ا ستفاده از توربین 15611000کیلووات- ساعت و با ا ستفاده از PAT معادل 1176895 کیلووات-ساعت درسال بود. نتایج تحلیل اقتصادی نشان می دهد که: هزینه واحد تولید انرژی برای توربین 1101 ریال و برای PAT معادل 490 ریال؛ و نسبت فایده به هزینه برای توربین وPAT به ترتیب برابر 1.23 و 3.98 ا ست. به طورکلی, گزینه استفاده ازPATدر سامانه های کوچک برق آبی بر روی شبکه موجود آبرسانی شهر ایلام ازنظر فنی امکانپذیر و ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه است

لینک کمکی