بررسي عملکرد هيدروليکي سرريزهاي تنگ شونده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عملکرد هيدروليکي سرريزهاي تنگ شونده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

برای کاهش هزینه های بالای ساخت سرریزها, استفاده از سرریزهای با دیواره های همگرا راهکاری کارا و مقرونبه صرفه است . استفاده از این نوع سرریزها با روند روبه رشدی مواجه بوده, ولی در اکثر مطالعاتانجام شده بر روی این نوع سرریزها توجهای به بررسی تاثیر همگرایی دیواره ها بر جریان روی سرریز و نیز تاثیر آن بر عملکرد سازه پایانه انتهای سرریز نشده است. در این تحقیق جهت مدلسازی عددی از نرم افزار Flow-3D و مدل آشفتگی RNG و برای مدلسازی مرزهای جامد از نرمافزار CATIA استفادهشده است . برای انفصال میدان, یک بلوک محاسباتی بکار رفته که درمجموع شامل 4 میلیون حجم محاسباتی میشود. جهت بررسی صحت مدل عددی, ابتدا جواب های مدل عددی با نتایج مربوط به مدل فیزیکی سد گاوشان مقایسه گردید و پس از حصول اطمینان از صحت مدل عددی, اثر تنگ شوندگی سازه سرریز سد گاوشان بر مشخصه های هیدرولیکی جریان علاوه بر زاویه دو درجه که در طراحی سد گاوشان مورداستفاده قرارگرفته است, با زوایای جمع شدگی 0و1و2.5و3 درجه مدلسازی شده و برای سه دبی 600و950و1350مترمکعب بر ثانیه بررسی گردید. نتایج حاکی از این است که با اعمال جمع شوندگی میانگین عمق جریان در طول تنداب بهتدریج کاهش مییابد تا جایی که به کمترین مقدار خود میرسد. البته فاصله مینیمم عمق جریان از تاج سرریز با افزایش زاویه تنگشدگی دیواره ها کاهشیافته است, بعد از کاهش عمق جریان بر روی تنداب روند افزایشی عمق جریان مشهود است که این روند افزایشی برای زاویه 9 درجه بیشتر است

لینک کمکی