بهبود ویژگی های ظاهری و کیفی پسته تر رقم ʼ اکبری ʻ با کاربرد پلی آمین ها و کیتوزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهبود ویژگی های ظاهری و کیفی پسته تر رقم ʼ اکبری ʻ با کاربرد پلی آمین ها و کیتوزان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

علیرغم افزایش مصرف پسته تر در سال های اخیر, عرضه آن با مشکلاتی نظیر خشک شدن, تغییر رنگ و ترک خوردگی مواجه میشود. حفظ یکپارچگی پوست پسته پس از برداشت و ممانعت از تبخیر و تعرق در حفظ کیفیت این فرآورده بسیار ارزشمند است. برای این منظور 20 روز قبل از برداشت احتمالی درختان پسته به همراه میوه ها با غلظت 1 میلی مولار پوتریسین, اسپرمین و اسپرمیدین محلول پاشی شدند و متعاقب آن پس از برداشت میوه های تیمار شده با پوشش کیتوزان و بدون پوش شده ی با کیتوزان آماده شده و در انبار با دمای 2 ±1درجه سلسیوس و رطوبت نسبی %90±5 به مدت 40 روز انبار گردیدند. نتایج بررسی کیفی میوه ها در زمان های 0, 20 و 40 روز از انبارمانی نشان داد که سفتی میوه, رطوبت پوست نرم پسته, شاخص روشنایی پوست نرم, شاخص کرومای پوست نرم و مقدار کلروفیل مغز طی انبارمانی کاهش یافت. کاربرد پلی آمین ها سبب حفظ این صفات نسبت به تیمار شاهد شدند که پوتریسین تاثیر بهتری نسبت به اسپرمین و اسپرمیدین بر این ویژگی ها داشت. نتایج همچنین حاکی از آن است که کاربرد توام یک درصد کیتوزان به همراه پوتریسین سبب حفظ موثرتر شاخص-های مذکور گردید. همچنین میوه های تیمارشده با کیتوزان به همراه پلی آمین ها از عطر و طعم بهتری برخوردار بودند. درصد میوههای آلوده و قهوه ای شده در اثر کاربرد همزمان تیمارها نیز کاهش یافت. لذا استفاده پلی آمین ها قبل از برداشت و پوش شدهی پس از برداشت کیتوزان میتواند نقش موثری در حفظ شاخص های کیفی میوه پسته تر طی انبار و حمل و نقل داشته باشد.

لینک کمکی