مکان یابی QTL های عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در لاین های خالص حاصل از تلاقی Attila/Kauz ˟ Karchia گندم نان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مکان یابی QTL های عملکرد و اجزا عملکرد دانه در لاین های خالص حاصل از تلاقی Attila/Kauz ˟ Karchia گندم نان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

به منظور مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات کمی (QTLs) مرتبط با عملکرد دانه, صفات مرتبط با عملکرد دانه در گندم نان, جمعیتی شامل 278 لاین اینبرد نوترکیب حاصل از تلاقی دو لاین (Attila/Kauz) × Karchia در شهرهای بیرجند, زابل و یزد در قالب طرح لاتیس 14×14 در دو سال زراعی در دو تکرار , کشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه (YI), عملکرد بیولوژیکی (BY), تعداد دانه در سنبله (GNE), وزن سنبله (EW), وزن دانه در سنبله (GWE), بود. نقشه پیوستگی این جمعیت شامل 12) 216 نشانگر SSR و 204 نشانگر (DArT روی 13 کروموزوم گندم تهیه شد. بر اساس مکان یابی فاصله ای مرکب, QTL4 کلاستر برای عملکرد دانه و QTL 3 کلاستر برای عملکرد بیولوژیکی شناسایی شد. کلاستر QTL عملکرد دانه روی کروموزوم 7A در بازه نشانگری wpt731166-wpt2084 در اکثر مکان های مورد مطالعه دیده شد که می توان آن را به عنوان یک پایدار معرفی نمود. صفت عملکرد دانه با صفات عملکرد بیولوژیکی, تعداد دانه در سنبله دارای همبستگی مثبت و معنی داری بودند؛ کلاستر های QTL مرتبط با این صفات روی کروموزوم 2B در بازه نشانگری wpt7200-wpt664520 طبقه بندی شدند, که پیشنهاد می شود یک مکان ژنی یا یک کلاستر QTL برای صفات مذکور روی کروموزوم 2B وجود دارد.

لینک کمکی