فرهنگ و هنر و نحوه تاثير آن ها بر معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فرهنگ و هنر و نحوه تاثير آن ها بر معماري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 14

معماری از جرگه هنرهایی است که بر بستر فرهنگ شکل می گیرد و شاید چندان پربیراه نباشد اگر بگوییم معماری زاده فرهنگ عصر خویش است. فرهنگ خود نیز نمایاننده هویت شهر و ساکنانش است. چنین بر می آید که عمق و غنای آثار معماری هر دوران منبعث از هویت مردمان عصر خویش است. آن هنگام که معمار اشکال و هندسه های خاصی را در طرح خود پیاده می کند, در واقع تصویرگر فرهنگ مردم آن سامان است. می توان گفت هر بنایی نوعا نشانگر هویت و فرهنگ حاکم بر شهری است که در آن ساخته شده است. در این معنا, معماری دیگر تنها کالبد و ساختمان نیست, چه بسا هویت فرهنگی یک شهر است که در آثار معماری آن عینیت یافته است. در این پژوهش نیز تعاریف و بیانی از جانب دیدگاه های مختلف از فرهنگ و هنر و معماری را انجام داده و سعی بر ارایه دیدگاهی درست نسبت به هر یک از این اصل ها را داریم. و چون فرهنگ و هنر دوبال اساسی تشکیل دهنده یک اثرمعماری است روابط آن ها با معماری و نحوه تاثیرگذاری آن ها مورد بررسی قرار میگیرد. و چون در طول تاریخ ایران, همیشه میان هنر و مذهب, ارتباط بسیار نزدیکی بوده است و در حقیقت, دین, یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده هنر, و هنر, زبان ژرف ترین حکمت های بشر بوده است با بررسی نحوه ارتباط آن ها با مباحث دینی و تعاریف این اصل ها از دید اندیشه دینی علل بحران هویت و بی نظمی فزآینده در سیمای شهرها و بناهای معاصر, را با دیدی به ارزش های نهفته در تجارب گذشتگانمان بررسی میکند.

لینک کمکی