نقش قابليت هاي محيط کالبدي بر کاهش استرس بيماران در فضاهاي درماني؛نمونه موردي مراکز توانبخشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش قابليت هاي محيط کالبدي بر کاهش استرس بيماران در فضاهاي درماني؛نمونه موردي مراکز توانبخشي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

با توجه به این نکته که گاهی اتفاق افتاده که انسان با ورود به فضا یا مکانی بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشد احساس دلهره و اضطراب می کند, در روانشناسی محیط این مسیله با عنوان استرس زاهای محیطی شناخته میشود و عوامل استرس زای محیطی, عواملی هستند که معمولا به علت تهدیدآمیز بودن ایجاد واکنش عاطفی منفی میکنند. شدت این واکنش در افراد مختلف متفاوت است. در این میان ادراک محیط نقش زیادی در ایجاد احساس استرس دارد. بخشی از عوامل موثر بر ادراک شخصی است مانند تجارب, ژنتیک و … جدا از عوامل شخصی که بر نحوه ادراک فرد از محیط به عنوان فضایی استرس زا نقش دارد, برخی عوامل ادراکی هستند که ممکن است افراد را درباره محیط اطراف دچار اضطراب کنند. این مهم در پژوهش حاضر با تبیین نقش و میزان تاثیر محیط کالبدی فضاهای درمانی بر کاهش استرس بیماران مرا کز درمانی با هدف درمان بیماران و بهبود سلامتی افراد مراجعه کننده به فضاهای درمانی و بطور خاص مراکز توانبخشی به روش توصیفی تحلیلی با نگاهی استنتاجی بر نظریه های موجود در حیطه روان شناسی محیط به بررسی و ارایه آن دسته از ویژگی های خاص محیط طراحی شده که عوامل تولید استرس و افزایش یا کاهش آن محسوب می شوند پرداخته شده است.

لینک کمکی