بررسي رابطه خودکارآمدي و مديريت استرس با شکوفايي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهر مهاباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه خودکارآمدي و مديريت استرس با شکوفايي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهر مهاباد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی و مدیریت استرس با شکوفایی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد انجام گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد به تعداد 5000 نفر در سال تحصیلی 97-96 بودند که 360 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران 1982 و مدیریت استرس والکر و همکاران 199 و مقیاس شکوفایی سلیمانی و همکاران 1394 پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از شاخص های فراوانی, درصد, میانگین, انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر, نقش خودکارآمدی و مدیریت استرس را در پیش بینی شکوفایی مورد تاکید قرار می دهد در خاتمه نیز پیشنهاداتی جهت بهبود روابط بین خودکارآمدی و مدیریت استرس با شکوفایی ذکر گردیده است.

لینک کمکی