بررسي نقش آموزش هوش فرهنگي بر بهره وري کارکنان در گمرکات آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش آموزش هوش فرهنگي بر بهره وري کارکنان در گمرکات آذربايجان غربي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش آموزش هوش فرهنگي بر بهره وري کارکنان در گمرکات آذربايجان غربي است. برای این منظور هوش فرهنگی بر اساس مدل وین داین, انگ وکو (2008) در چهار بعد (فراشناختی, شناختی, انگیزشی و رفتاری و بهره وری کارکنان بر اساس مدل آچیو در شش بعد (توانایی نیروی انسانی, درک و شناخت, انگیزش, بازخورد, اعتبار, سازگاری در نظر گرفته شد. تعیین تاثیر نقش آموزش هوش فرهنگی بر بهره وری کارکنان در گمرکات آذربایجان غربی هدف اصلی تحقیق بوده که در این راستا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان رسمی قطعی گمرکات آذربایجان غربی می باشد که تعداد آنها 312 نفر می باشد که برای محاسبه حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. و حجم جامعه آماری برابر 173 نفر شد, استفاده شده است که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات, دو پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی وین داین, انگ وکو و پرسشنامه بهره وری کارکنان آچیو می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار داده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها, اطلاعات حاصله با استفاده از روش های آماری توصیفی تلخیص و طبقه بندی شد و برای آزمون فرضیه های تحقیق, از آزمون های کلموگروف اسمیرنف, 7 پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها, نشان دهنده تایید تمام فرضیه های تحقیق می باشد. به عبارتی آموزش هوش فرهنگی بر بهره وری کارکنان در گمرکات آذربایجان غربی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی