تحليل متن و فعاليت هاي کتاب مطالعات اجتماعي پنجم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل متن و فعاليت هاي کتاب مطالعات اجتماعي پنجم ابتدايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

هدف از پژوهش حاضر بررسی متن و فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی سال پنجم ابتدایی بر مبنا و شاخص های خلاقیت گلیفورد میباشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی سال پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 1394 می باشد. ابزار این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد می باشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که کتاب درسی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی تاکید بیش از حد به سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا دارد و به تفکر واگرا و تفکر ارزشیاب در حد ضعیفی توجه نموده است و همچنین در محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پنجم بین سطوح گوناگون خلاقیت گیلفورد تعادل مناسبی وجود ندارد و بایستی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.

لینک کمکی