بررسي تاثير فلزات سنگين سرب و جيوه بر برخي پارامترهاي حرکتي اسپرم ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير فلزات سنگين سرب و جيوه بر برخي پارامترهاي حرکتي اسپرم ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

تحرک اسپرم یکی از شاخص های اساسی در اندازه گیری کیفیت اسپرم ماهیان به شمار می آید. اینتحقیق با هدف بررسی وضعیت تحرک اسپرم ماهی کپور نقره ای در معرض غلظت های مختلف کلریدسرب و کلرید جیوه انجام شد. به همین منظور تعداد چهار قطعه ماهی مولد نر از بین ماهیان مستعدبرای تکثیر که در استخر های مولدین مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی زهک نگه داری میشدند, انتخاب و اسپرم استحصالی از این ماهیان تحت تماس با غلظت های 0, 0/01, 0/1, 1, 10 و 100 میلی گرم در لیتر کلرید سرب و کلرید جیوه قرار گرفته و پارامتر های طول دوره تحرک و درصد اسپرم های متحرک در مقایسه با گروه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت آلاینده ها پارامتر های حرکتی اسپرم ها به صورت معنی داری کاهش می یابد (p<0/05).اگر چه نتایج نشان داد که شدت اثر جیوه نسبت زمانی که در آن فقط 10 % و یا 40 % از اسپرم ها متحرک بودند, درتماس با غلظت 0/01mg/1 از سرب به سرب در کاهش تحرک اسپرماتوزویید ها بیشتر است ولی با گذشت زمان, هرچه از درصد اسپرم های متحرک کاسته می شد, میزان حساسیت آنها حتی نسبت بهغلظت های کمتر نیز محسوس بود. به طوریکه مدت و جیوه اختلاف معنی داری نسبت به گروه شاهدمشاهده شد. در حالی که مقایسه مدت زمانی که 80 % از اسپرم ها دارای تحرک بودند اختلاف کمتری رانسبت به گروه شاهد نشان داد. بنابراین با توجه به مطالب فوق, بازدهی موثر تولید مثل مولدین تحتتاثیر میزان تحرک اسپرماتوزوآ می باشد. از همین رو, تماس اسپرم ماهی کپور نقره ای با فلزات سنگینسرب و جیوه کاهش کیفیت اسپرم را در پی خواهد داشت.

لینک کمکی