تبيين وضعيت يادگيري سازماني در مديريت جهاد کشاورزي (مورد مطالعه: شهرستان هاي دهدشت و گچساران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين وضعيت يادگيري سازماني در مديريت جهاد کشاورزي (مورد مطالعه: شهرستان هاي دهدشت و گچساران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

در یادگیری سازمانی, اعضای سازمان با تشخیص و تصحیح اشتباهات و علل به وجود آورنده آن ها و نیز اصلاح اشتباهات, برای آینده درس گرفته و برای مقابله با تغییرات و حوادث احتمالی آماده می شوند. هدف تحقیق حاضر, تبیین وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت (اداره های) جهاد کشاورزی شهرستان های دهدشت و گچساران می باشد. روش تحقیق, از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از گروه پژوهش های توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارمندان اداره های جهاد کشاورزی شهرستان های دهدشت و گچساران تشکیل دادند. روش نمونه گیی غیر تصادفی و بر اساس نمونه در دسترس بود. حجم نمونه آماری به تعداد 80 تن و برای جمع آوری داده از پرسشنامه استاندارد شده نیفه استفاده شد. روایی ابزار با نظر اعضای هییت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید. پس از تکمیل پرسشنامه هاف اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار SPSS نسخه 20 با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین کلی گویه ها عدد 3/81 بود که به عنوان امتیاز مدیریت های مورد مطالعه از مقیاس یک تا هفت یادگیری سازمانی می باشد. تحلیل عاملی, منجر به استخراج چهار عامل رهبری مشارکتی و تفکر سیستمی, عامل چشم انداز مشترک و فرهنگ سازمانی, عامل اشتراک دانشف عامل توسعه شایستگی های کارکنان شد.

لینک کمکی