حفاظت توربين هاي بادي ژنراتور القايي دو سه تغذيه با استفاده از بازياب ديناميکي ولتاژ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حفاظت توربين هاي بادي ژنراتور القايي دو سه تغذيه با استفاده از بازياب ديناميکي ولتاژ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

در توربین های سیستم های با سرعت متغیر در واقع قسمت دوار توربین نوسانات توان مکانیکی باد را با تغییر سرعت خود جذب می کند و منحنی توان خروجی صاف تر است, این امر به بهبود کیفیت توان کمک می کند, اما از آنجایی که سرعت متغیر تولید فرکانس های متغیر ولتاژ می کند, جهت تثبیت فرکانس باید از مبدل الکترونیک قدرت استفاده کرد, در حالی که در سیستم های سرعت ثابت تنها در سرعت خاصی از باد می توان عملکرد بهینه داشت. سیستم های سرعت متغیر برعکس سرعت ثابت تنها در سرعت خاصی از باد می توان عملکرد بهینه داشت. سیستم های سرعت متغیر برعکس سرعت ثابت که عملکرد سرعت ثابت و گشتاور متغیر دارند, دارای سرعت متغیر و گشتاور ثابت می باشند. این ویژگی برتر سیستم های سرعت ثابت و گشتاور متغیر دارند, دارای سرعت متغیر و گشتاور ثابت می باشند. این ویژگی برتر سیستم های سرعت متغیر با وجود افزایش تلفات ناشی از عناصر الکترونیک قدرت و هزینه بالای آنها و احتمال بروز رزونانس ساختاری, باعث شده به طور وسیعی توربین های سرعت متغیر جایگزین توربین های سرعت ثابت شوند. از آنجایی که سیستم های کنترلی نقش بسیار مهمی را در توربین های بادی مدرن امروزی بازی می کنند ما در این مقاله رفتار توربین بادی ژنراتور القایی دوسه تغذیه را در شرایط خطا بدون دخالت طرح حفاظتی بررسی کردیم, سیستم کنترل ژنراتور القایی مبتنیبر روش کنترل برداری بیان شده و رفتار این نوع ژنراتور را با استفاده از طرح حفاظت بازیاب دینامیکی ولتاژ توسط سیمولینک متلب شبیه سازی و تحلیل می کنیم که تاثیر بسزای آن در افزایش پایداری مزرعه و شبکه قابل تایید است.

لینک کمکی