مکان يابي خطا در سيستم هاي HVDC با استفاده از يک روش ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مکان يابي خطا در سيستم هاي HVDC با استفاده از يک روش ترکيبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

شناسایی مکان دقیق خطا در یک سیستم HVDC برای انجام بازگرداندن سریع سیستم برای افزایشقابلیت اطمینان و عملکرد سیستم ضروری است. این مقاله یک روش جدید بر اساس الگوریتم هوشمندترکیبی را برای تعیین محل خطا در سیستم های جریان مستقیم ولتاژ بالا-مبدل منبع ولتاژ (-VSCHVDC) ارایه می کند. این روش با اندازه گیری یک به یک فرکانس, انرژی و زمان برای بدست آوردن ویژگی های خطا از تبدیل هیلبرت-هوانگ (HHT) بهره می جوید. تاخیر زمانی, مشخصه فرکانسی, انقباض انرژی و انرژی فرکانس بالا به عنوان ورودی رگرسیون برداری پشتیبان (SVR) به منظور بدست آوردن محل وقوع خطا در سیستم استفاده می شوند. سپس الگوریتم خفاش (BA) پارامترهای مدل را با صحه گذاری متقابل در مقایسه با دیگر الگوریتم های موجود بهینه سازی می کند. نرخ مشارکت واریانسفرکانس بالا (HVCR) برای شناسایی منطقه وجود خطا مورداستفاده قرار می گیرد. شبیه سازی سیستم VSC-HVDC برای صحه گذاری قابلیت اطمینان و ارزیابی روش پیشنهادی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی حتی در شرایط با داده های کم و در سیستم های انتقال هیبریدی (ترکیبی) قابلیت اطمینان و دقت مناسب را ارایه می کند.

لینک کمکی