شناسايي و تعيين مناطق مستعد کشت کلزا با بهره گيري از فناوري سنجش از راه دور در استان کهگيلويه و بويراحمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي و تعيين مناطق مستعد کشت کلزا با بهره گيري از فناوري سنجش از راه دور در استان کهگيلويه و بويراحمد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

بستر سازی مناسب در برنامه ریزی منطقه ای و به ویژه در بخش کشاورزی شناخت و تعیین نواحی مستعد اکولوژیکی رابه عنوان امری حیاتی و مهم می طلبد. هدف از انجام این پژوهش بررسی توان و پتانسیل کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمدبرای کشت کلزا با بررسی عوامل طبیعی, اقلیمی و اثرگذاری هر یک از این عوامل بود. بدین جهت 12 لایه مورد بررسی قرارگرفت که این 12 لایه عبارتند از لایه های شیب, زمین شناسی, فرسایش, خاک, کاربری اراضی, تیپ اقلیمی, ارتفاع, متوسطدمای سالانه, پوشش زمین, متوسط بارش سالانه, حداکثر دمای سالانه؛ و حداقل دمای سالانه. استفاده از فرآیند تحلیلسلسله مراتبی (AHP) در محیط (GIS) نیز جهت ترسیم نقشه نهایی انجام گرفت. بررسی ها نشان دادند که از 15505 کیلومترمربع مساحت استان کهگیلویه و بویراحمد 25/65 درصد از سطح استان در پهنه خیلی مناسب قرار دارد. در پهنه دوم (مناسب) 17/8 درصد و سطوح متوسط, ضعیف و نامناسب به ترتیب 23/2, 13/3 و 20/05 درصد از کل اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد را در برمی گیرد. همچنین بر اساس نتایج این پژوهش زمینه مناسب برای اجرای پروژه های توسعه ای وکشاورزی دقیق میسر بوده و از خسارت های ناشی از عدم سازگاری محصول با شرایط محیطی جلوگیری می نماید. این تحقیقمی تواند مبنای مناسبی برای انجام مطالعات مشابه در کشور برای دستیابی به الگوی بهینه کشت و توسعه پایدار باشد.

لینک کمکی