ارزيابي مشکلات ارگونوميکي سيستم ترمز در تراکتور مسي فرگوسن 285

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي مشکلات ارگونوميکي سيستم ترمز در تراکتور مسي فرگوسن 285 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

مطالعه حاضر با هدف تعیین مشکلات ارگونومیکی سیستم ترمز و ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات بدنی بر روی رانندگانتراکتور مسی فرگوسن 285 درهنگام ترمز گرفتن در شهرستان دره شهرانجام شد. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی وضعیت هایبدنی 140 نفر از رانندگان در هنگام ترمز گرفتن در 5 پوسچر کاری با استفاده از روش ارزیابی سریع وضعیت کل بدن (REBA),ارزیابی شد و میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک بدست آمد. اطلاعات جمع آوری شدهتوسط SPSS20 مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمونهای آماری t مستقل, (Chi-Square)X(2 وآزمون نسبت ها انجام شد. P0.05 به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد . میان پوسچرهای عملیات ترمزدو پوسچر درسطح خطر بسیار بالا قرار داشته ونیاز به اقدامات اصلاحی آنی وضروری دارند,همچنین دوپوسچر در سطح خطر بالا قرار داشتهونیاز به انجام اقدام ضروری به صورت هرچه زودتردارند. استفاده از پدال تر مز مناسب وارتفاع مناسب پدال ترمز وهمچنینطراحی مناسب صندلی و فاصله مناسب صندلی راننده تا پدال ترمز میتواند در کاهش عوارض اختلالات به پشت راننده ,زانو,بازو,مچ وگردن راننده موثر باشد.

لینک کمکی