سيري در انديشه نظريهپردازان جهت شناخت مفهوم کالبدي- بصري منظر شهري مبتني بر تعامل انسان و محيط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سيري در انديشه نظريهپردازان جهت شناخت مفهوم کالبدي- بصري منظر شهري مبتني بر تعامل انسان و محيط :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

امروزه منظر شهرها با مطرح شدن نگرشهای جدید, مخصوصا رویکردهای تعاملی و توجه به تاثیرات متقابلمحیط بر انسان و انسان بر محیط اهمیت بیشتری یافته است, چراکه به مردم کمک می کند بدانند در کجاهستند و چگونه محیط را بخوانند تا به نحو مطلوبتری فعالیت هایشان را تنظیم کنند و حتی میتواندخاطرات جمعی و ارتباطات گروهی را افزایش دهد. در طراحی شهری و در فرآیند بهبود کیفیت محیط,ارتقا کیفیت بصری -کالبدی عرصه های عمومی شهر از جایگاه والایی برخوردار است. لذا طراحی آگاهانه وحفاظت از محورهای دید به سوی ارزش های شاخص بصری, در ارتقا کیفیت بصری-کالبدی عرصه هایعمومی, نقش غیر قابل انکاری دارد. لذا در این پژوهش که از نوع توصیفی –تحلیلی بوده با مطالعه اسنادیو کتابخانه ای سعی در بررسی تحقیقات پیشین و تحلیل دیدگاه های نظریه پردازان, پژوهشگران و جوامعبین المللی در خصوص ارتباط انسان و محیط و تعامل بین این دو عنصر در جهت شناخت مولفه های موثرکالبدی- بصری منظر شهری داشته است و این نتیجه حاصل گردید که؛ وجود دید و منظر به عناصرکالبدی میتواند به ارزشمندی بافت های شهری و غنای ارزشمند اجتماعی و اقتصادی شهر منجر گردد وتاثیر به سزایی در خوانایی, جهت یابی و ایجاد خاطره و هویت برای تمام افراد گذارد.

لینک کمکی