تاثير تنش خشکي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي گياه اسطوخدوس گونه ي افسيناليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير تنش خشکي بر برخي خصوصيات کمي و کيفي گياه اسطوخدوس گونه ي افسيناليس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه اسطوخدوس ,آزمایشی در قالب طرح کاملاتصادفی به صورت یک آزمایش گلدانی در سال 1396 در شهرستان نور انجام شد.در این تحقیق تغییرات ناشی از تنش خشکی بر ویژگی های کمی (ارتفاع, تعدادکل ساقه) و کیفی (اسانس) گیاهاسطوخدوس در زمین منطقه نور, در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و 4 تیمار 2, 4, 6, 8 روز در 8 گلدان انجام شد.که در این تحقیق نوع خاک گلدان خاک برگ, خاک رود خانه و خاک معمولی بود. و برای آبیاری از روش آبیاری قطره ایاستفاده شد. برای انجام این تحقیق گلدان های پلاستیکی مشابه به ارتفاع 25 سانتی متر و قطر دهانه 20 سانتی متر استفادهشد . گلدان ها با حجم مساوی خاک پر گردید و سپس قلمه های ریشه دار اسطوخدوس که همگی هم شکل و هم اندازهبودند در گلدان ها کشت شد. نتایج نشان دادتیمار های تنش خشکی اثر معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسی داشت.

لینک کمکی