کىترل سرج کمپرسور با استفاد از روش کىترل پيش بين غيرخطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کیترل سرج کمپرسور با استفاد از روش کیترل پيش بين غيرخطي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 17

کمپرسورهای گریز از مزکز ازجمله اجزای حیاتی مربوط به تجهیزات ماشینی در صنایع مختلف محسوب می شوند. یکی از محدودیت های مهم عملکردی کمپرسور مربوط به ضرورت پرهیز از پدیده سرج است. این پدیده مربوط به نوسانات ناشی از فلو و فشار بوده که منجر به اثرات جانبی مخرب نظیر افزایش حرارت و یا آسیب مکانیکی می شود. هدف از کنترل آنتی سرج تثبیت فلو و فشار در ناحیه ای مجاز واقع در زیریک منحنی بنام خط سرج است. در این پژوهش یک کنترل کننده کنترل پیش بینی غیرخطی, به منظور کنترل سرج کمپرسور ارایه شده است. کنترل کننده ی پیش بین غیرخطی (NMPC), برای جلوگیری از ورود کمپرسور به سرج در نقطه نزدیک به خط سرج طراحی شده است. در این کنترل کننده با تعیین یک تابع هزینه و استفاده از الگوریتم های بهینه سازی به منظور پیدا کردن بهترین ورودی کنترل پیش بین استفاده شده است.

لینک کمکی