استفاد از روش پليمر قالب يوني در طراحي سنسور الکتروشيميايي جهت اندازه گيري يون منگنز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن استفاد از روش پليمر قالب يوني در طراحي سنسور الکتروشيميايي جهت اندازه گيري يون منگنز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

زمینه پژوهشی پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی, از موضوعات تحقیقاتی مهم دهه ی اخیر محسوب می شوند. این مواد که به آنها آنتی بادی های مصنوعی هم گفته می شود, به گونه ای ساخته می شوند که با توجه به ویژگی های مولکولی مواد سازنده, به شکل قالب آنها درآمده و فقط ماده مورد نظر را جذب می کنند و به همین علت پلیمر قالب مولکولی نام گرفته اند. در این پژوهش ابتدا سنتز پلیمر قالب یونی فلز منگنز (II) با استفاده از لیگاند 1- (2- پیریدیل آزو) - 2- نفتول, متاآکریلیک اسید به عنوان مونومر عاملی, اتلین گلیکول دی متاکریلات به عنوان اتصال دهنده ی عرضی و 2 و 2- آزوبیس ایزوبوتیرو نیتریل به عنوان آغازگر با روش پلیمریزاسیون رادیکالی انجام گردید. در ادامه اصلاح الکترود کربن شیشه ای با استفاده از نانو لوله های کربنی چند دیواره به همراه پلیمر قالب یونی منگنز انجام شد. در سنجش کمی و کیفی این روش از دستگاه میکرواتولب استفاده گردید و پارامترهای موثر شامل زمان, پتانسیل, اثر مزاحمت و pH بهینه شد, حد تشخیص الکترود اصلاح شده برای (Mn(II برابر 0/15M و محدوده غلظت خطی آن از 0/09-0/02 مولار بود که نشان داد الکترود اصلاح شده پاسخ الکتروشیمیایی, حساسیت, پایداری و تکرار پذیری بالایی دارد.

لینک کمکی