ارزيابي چرخ حيات سناريوي مختلف مديريت پسماند در مىاطق گردشگري روستايي از منظر انتشار گازهاي گلخانه اي (مطالعه موردي: روستاي ابيانه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي چرخ حيات سناريوي مختلف مديريت پسماند در میاطق گردشگري روستايي از منظر انتشار گازهاي گلخانه اي (مطالعه موردي: روستاي ابيانه) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

روستای ابیانه مانند سایر روستاهای توریستی کشور در سال های اخیر توسعه قابل توجهی بافته و هر ساله حجم زیادی از گردشگران را در خود جای می دهد. عدم ساماندهی مناسب و دفع غیر اصولی پسماندهای تولیدی در نتیجه حضور بیش از اندازه گردشگران می تواند صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست آسیب پذیر این روستا وارد سازد. هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از سناریوهای مختلف مدیریت پسماند در روستای ابیانه و انتخاب گزینه مدیریتی مناسب به لحاظ سازگاری با محیط زیست, می باشد. با این منظور 5 سناریوی مدیریت پسماند شامل ترکیب 4 روش دفع بصورت دفن, بازیافت, کمپوست و زباله سوزی برای ارزیابی چرخه حیات مورد مقایسه قرار گرفتند. سیاهه نویسی چرخه حیات به کمک مدل IWM-1 صورت گرفت. یافته ها نشان داد سناریوی 4 با ترکیبی از روش های دفع بصورت کمپوست, بازیافت و دفن دارای کمترین میزان آسیب به محیط زیست می باشد. با توجه به اینکه زایدات قابل کمپوست و قابل بازیافت به ترتیب 59% و 388% از ترکیب زایدات تولیدی در روستای الیانه را بخود اختصاص می دهند, سناریوی مذکور می تواند گزینه مناسب به منظور مدیریت بهینه پسماند در این روستا باشد و نقش مهیم در کاهش بار محیط زیستی از منطر انتشار گازهای گلخانه ای ایفا کند.

لینک کمکی