بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و کارايي اطلاعات در صنعت هاي منتخاب بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و کارايي اطلاعات در صنعت هاي منتخاب بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 26

هدف اصلی پژوهش حاضر, بررسی رابطه بین نظام راهبری شرکتی و کارایی اطلاعات در صنعت های منتخب بورس اوراق و بهادار تهران بود. از نظر هدف, این پژوهش جز پژوهش های اکربردی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر, شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 33 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 فعال بوده اند. روش گردآوری داده ها, کتابخانه ای- اسنادی است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل از فرضیه ها معنادار و منفی بودن رابطه پاداش هییت مدیره و مالکیت مدیریتی را با کارایی اطلاعات نشان می دهد, اما رابطه ی معنی داری بین اندازه هییت مدیریه و دوگانگی مدیر عامل با کارایی اطلاعات یافت نشد.

لینک کمکی