تاثير مسيوليت پذيري اجتماعي شرکت بر عملکرد بازاريابي با توجه به نقش واسطه اي ارزش مشتري و تصوير شرکت (مطالعه اي در شعبه مرکزي بانک کشاورزي شهر خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير مسيوليت پذيري اجتماعي شرکت بر عملکرد بازاريابي با توجه به نقش واسطه اي ارزش مشتري و تصوير شرکت (مطالعه اي در شعبه مرکزي بانک کشاورزي شهر خرم آباد) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد بازاریابی با توجه به نقش واسطه ای ارزش مشتری و تصویر شرکت در شعبه مرکزی بانک کشاورزی شهر خرم آباد انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان شعبه مرکزی بانک کشاورزی شهر خرم آباد تشکیل می دهند که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان به تعداد 384=n نفر به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد مسیولیت پذیری اجتماعی براون و داکین (1997), پرسشنامه استاندارد ارزش مشتری رویج و همکاران (2009), پرسشنامه استاندارد تصویر سازمان فلاویا و همکاران (2005) و پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی داکر و ریکرت (1987) استفاده شده است که علاوه بر استاندارد بودن روایی صوری به تایید اساتید راهنما و مشاور رسیده است.برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن برای متغیر مسیولیت پذیری اجتماعی 84/0, ارزش مشتری 81/0, تصویر شرکت 86/0 و عملکرد بازاریابی 80/0 بدست آمد که نشان از پایایی خوب ابزار اندازه گیری است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری از جمله آزمون رگرسیون خطی چندگانه و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و Amos مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مسیولیت پذیری اجتماعی و مولفه های آن (سازگاری با محیط, تعهد نسبت به جامعه و توجه به اهداف اجتماعی) به واسطه تصویر سازمان و ارزش مشتری بر عملکرد بازاریابی تاثیرگذار است.

لینک کمکی