ساختار فهم انديشه سياسي اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساختار فهم انديشه سياسي اسلام :
تعداد صفحات : 40

چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه سیاسی اسلام یا مسلمین در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های سیاسی دست یابیم نظریه سازی می تواند با سوالی درباره مطلب و چیزهایی که می خواهیم بهتر بفهمیم آغاز شود. این مقاله به بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان, از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها, متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی دستگاهمند از اندیشه های سیاسی اسلام دست یابد. سپس ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات و اخلاقیات و احکام به عنوان مسلمات و یقینات, به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمین برای جستاری نظری در اندیشه سیاسی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه سیاسی اسلامی نیز اعتقاد سیاسی, اخلاق سیاسی و فقه سیاسی از ارکان تلقی شده است. ضمن شرح مختصر این سه, تعاملات شش گانه آن ها شناسایی و تاثیرگذاری های هریک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد, جامعه و دولت تیوریزه شده است. در درون هر یک از این تعاملات شش گانه فروعات دیگری نیز شناسایی و سازماندهی نظری شده است کثرت موضوعات هریک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه, در درون سه قالب اسلام حق, اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظری حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است به این ترتیب, شناسایی قله های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن مفاهیم خالص می ماند که به مادر مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاستگذاری اجرایی و طراحی نظام سیاسی مطلوب یاری می دهد, به نحوی که پژوهشگر یا سیاستگزار بداند در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه بدنبال چیست و چه تاثیرگذاری ها و تاثیر پذیری هایی را می توان انتظار داشت

لینک کمکی