سنجش سرمايه اجتماعي استان هاي کشور با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنجش سرمايه اجتماعي استان هاي کشور با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي :
تعداد صفحات : 50

سرمایه اجتماعی تسهیل کننده ی روابط سیاسی, اجتماعی, فرهنگی و به ویژه اقتصادی است که در برخوردهای انسانی و در قالب شبکه ها با استفاده از کیمیای اعتماد و صداقت به وجود می آید. این سرمایه, به عنوان عاملی مهم در رفع موانعی چون ساختار دیوانسالارانه و در راستای کاهش هزینه های مبادله در ساختارهای اقتصادی از دهه ی 1990 م. به طور روزافزونی مورد توجه اندیشمندانی عمل اقتصاد قرار گرفته است این تحقیق در صدد سنجش شاخص سرمایه اجتماعی استان های کشور می باشد. پس از یافتن این شاخص, در طول تحقیق با استفاده از تحلیل های منطقه ای, روند نزول این شاخص در میان استان های کشور توضیح داده شود. سنجش شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده و از ابزارهای تحلیل منطقه ای نظیر ARCGIS نیز جهت نمایش داده ها بهره گرفته شده است. پس از تحلیل داده ها در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که با تقسیم کشور به سه منطقه ی U شکل مرکزی میانی و کناری, مناطق میانی و کناری و مرکز به ترتیب دارای بیشترین سطح سرمایه اجتماعی هستند.

لینک کمکی