عوامل موثر بر مشارکت سياسي دانشجويان علوم سياسي و فني دانشگاه تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل موثر بر مشارکت سياسي دانشجويان علوم سياسي و فني دانشگاه تهران :
تعداد صفحات : 45

پژوهش حاضر با هدف برسی نقش عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری داده ها به شیوه پیمایشی صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق N شامل 3920 نفر از دانشجویان علوم سیاسی و فنی دانشگاه تهران بود به منظور تعیین حجم نمونه n براساس فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 352 نفر به دست آمد. ابتدا حسب رشته تحصیلی نمونه گیری طبقه ای, سپس با توجه به جمعیت هر گروه نمونه گیری تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه محق ساخته 40 مولفه ای که در قالب سوالات باز بسته مبتنی بر طیف لیکرت تنظیم شده است داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش, دانشجویان علوم سیاسی بیش از دانشجویان فنی برای مشارکت سیاسی تحت تاثیر رشته تحصیلی خود بوده اند. از طر ف دیگر دانشجویان فنی بیشتر از دانشجویان علوم سیاسی برای مشارکت سیاسی تحت تاثیر فضای سیاسی دانشکده خود بوده اند. رابطه دانشکده محل تحصیل با مشارکت سیاسی در دو گروه رابطه معنادار نبود. انگیزه دانشجویان دو گروه برای مشارکت سیاسی متفاوت نشان داده شد. به طوری که در گروه علوم سیاسی تاثیر دوستان و خانواده و سپس انگیزه سیاسی سهم بیشتری برای مشارکت سیاسی داشته, اما در گروه فنی, دوستان, انگیزه سیاسی و محیط سیاسی تاثیرگذارتر از سایر انگیزه ها بوده است.

لینک کمکی