تحليل انتقادي گفتمان اقتصادي اشعار خاقاني شرواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل انتقادي گفتمان اقتصادي اشعار خاقاني شرواني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 44

آثار ادبی محمل بسیاری از ضابطه ها, ارزش ها, هنجارها, باورها, ساختارها و ابعاد وجودی,فرهنگی و اجتماعی زمان خویش هستند. بسیاری از واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی سده های گذشته در بطن آثار ادبی بازمانده از آن دوران قابل شناسایی و پیگیری اند. رویکرد انتقادی در تحلیل گفتمان متون ادبی, شناخت دقیق تری از تظاهرات گوناگون فرهنگی و اجتماعی, شیون زندگی و نظام های فکری مردم جامعه صاحب این آثار به دست می دهد.مقوله اقتصاد ازجمله ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ای است که در پژوهش های ادبی کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. بررسی گفتمان اقتصادی در متون ادبی می تواند دیگر گفتمان های اجتماعی, فرهنگی و اندیشگانی حاکم بر بستر زمانی خلق این آثار را نیز آشکار سازد. ازاین رو, این مقاله با انتخاب اشعار خاقانی شروانی, به تحلیل انتقادی گفتمان اقتصادی اشعار این شاعر باریک اندیش می پردازد. هدف آن است تا با کمک این رویکرد, تاثیر نوع اندیشه اقتصادی آن روزگار و فرهنگ ناشی از آن در ساخت زبانی, صوری و محتوایی اشعار شاعر بررسی, و چرایی حاکمیت فرهنگ اقتصادی خاص آن دوران نیز تحلیل و تبیین شود

لینک کمکی