بررسي عنصر زمان در قصه ورقه و گلشاه از ديدگاه ژرار ژنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عنصر زمان در قصه ورقه و گلشاه از ديدگاه ژرار ژنت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 25

این مقاله به بررسی تکنیک سرعت و زمان روایت پردازی در قصه ورقه و گلشاه عیوقی از دیدگاه ژنت می پردازد. بررسی ساختاری داستان ورقه وگلشاه نشان می دهد که نویسنده برای پیشبرد عادی و به دور از ابهام داستان, زمان جاری را به منزله زمان پایه و اصلی داستان انتخاب کرده است. روایت های مربوط به گذشته نگری در متن داستان برای آگاه یدادن به مخاطب یا بازگویی خاطرات و روایت های مربوط به آینده نگری صرفا برای بیان آرزوهای شخصیت های داستانی به کار رفته است. بررسی عنصر تداوم نشان می دهد که شتاب اکثر بخش های داستان منفی است و نویسنده به یاری این عنصر, علاوه بر اینکه شکل مطلوب داستان خود را بنا کرده است, توانسته است جنبه حماسی داستان را بیش از جنبه غنایی آن افزایش دهد. بررسی عنصر بسامد از هر سه منظر بسامد مفرد, بازگو و مکرر نیز نشان می دهد که نویسنده به یاری این عناصر, علاوه بر پیش برد سریع متن, به تکرار معنی دار حوادث و تاکید بر آنها پرداخته است

لینک کمکی